gototopgototop

Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу

 

Концептуальний аспект

Концепція нашого закладу ґрунтується на гуманістичній, особистісно - орієнтованій освіті. Концепція містить загальні положення, ідею, мету, стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості організації навчально-виховного процесу у школі, які ґрунтуються на основі ставлення до дитини як до особистості, діалогічності, пріоритетності творчої діяльності над репродуктивною. У Концепції визначаються критерії результативності діяльності, науково-методичне забезпечення та умови її реалізації.

Час відмовитися від думки, що в умовах несвободи, нелюбові й неправди можна виховати щасливу людину, що в умовах повсякчасного пригнічення бажань і волі дітей можна успішно ростити і розвивати особистість. Потрібна школа олюднена, яка не призводить до руйнації особистості. Для створення такої школи потрібні свобода, любов, правда. Основа розвитку особистості – свобода, задоволення могутньої жаги пізнання. Необхідно керуватись не заборонами, а природними бажаннями вихованців, повіривши в первинність їхніх прагнень, робити добро і формувати ці прагнення в добро. Рішуче заперечуючи філософію заборони, ми відмовляємося від влади над дитиною і вибираємо шлях школи – вільна особистість у вільній школі, вільна до такої міри, що може все робити по совісті.

Треба дуже серйозно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і людського життя як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Тільки любов допоможе людині, тільки сповідуючи людяність, ми зможемо об'єднатися для відродження Батьківщини. Відомо, що любляча людина – це сильна людина. Люблячий – означає “непереможний”.

Досвід шкіл Толстого та Сухомлинського підтверджує, що по суті, справжня педагогіка – це і є наука про любов. “Якщо ми навчимо дитину любити, ми навчимо її всьому” (Ш. Азаров).

Основою всіх перетворень має стати утвердження правди – в змісті освіти, у стосунках між учителем і учнями, між батьками і дітьми, у всіх проявах шкільного життя. Це дасть нам позбутися фальші, показухи, подвійної моралі, розбіжності між словом і справою. Отже, в свободі, любові і правді полягає не лише нова філософія освіти – в цьому головний зміст і найвища мета школи, її ідеал.

Наше кредо - розвиток творчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, а усіх, тому що віримо, що кожна дитина обдарована і талановита.

Технологія розвитку, навчання та виховання: “Допоможи мені це зробити самому”. Учитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. Учитель не виховує, а допомагає учневі шукати себе кращого, не тисне на учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Розвивати, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, боячись втратити здібності.

Такий підхід навчання дає можливість створити школу особистісного розвитку і самовдосконалення. У школі -  кожного люблять, шанують, цінують, незалежно від навчальних успіхів, за те, що він людина. Про кожного піклуються настільки, що він стає цікавим собі та іншим. Школа об'єднує всіх, надає уміння  міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості. Це заклад де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і народних традицій, моральних цінностей і ремесла, прищеплення дитині всього кращого, що накопичено народом і іншими народами, це пошук нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові, правди, краси.

У школі  вчаться бути творцями , створено умови, щоб кожен міг знайти справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним учнем своїх потенційних можливостей.

Мета закладу

Основна мета закладу – створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.

Концептуальна ідея школи – формування системи гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Педагоги дійшли висновку, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками і нашими колегами ідея школи вдосконалення взаємин, школи розвитку стосунків, школи технології оптимальних особистісних ставлень, школи життєтворчості – це ідея розвитку нашої школи.

Місія Школи – розвиток та формування в учнів високої культури поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів дітей.

Кредо вихованців школи: «Вести до успіху кожного!»

Пріоритети школи:

•  Найдорожча цінність – людське життя;

•  Якісна освіта – сяйво людського життя;

•  Найбільше багатство – багатство людських стосунків;

•  Найвища краса – краса людських взаємин.


Основні завдання школи

У житті немає іншого сенсу,

крім того, який людина надає йому сама,

розкриваючи свої здібності.

Еріх Фроле

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини;

• створення умов для реалізації творчих здібностей;

• забезпечення фундаментальної пропедевтичної освітньої підготовки;

• якісне профільне навчання;

• залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності;

•  виховати морально і фізично здорове покоління;

• створювати умови для здобуття загальної освіти не нижче державних        стандартів;

• розвивати природні нахили, здібності, творче мислення;

•  навчити будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого;

•  озброїти учнів міцними знаннями, вміннями, розвивати творчі здібності учнів;

•  здійснювати пошук обдарованих та здібних дітей, організовувати роботу з ними;

•  організовувати науково-дослідницьку роботу учнів. Модернізувати роботу шкільного наукового товариства;

•  працювати над оновленням форм, методів, прийомів навчально - виховної роботи з учнями, гуманізувати відносини між учнями, вчителями, батьками;

•  формувати свідому дисципліну та культуру поведінки;

•  Формувати потребу і вміння самовдосконалюватись;

•  розвивати самоконтроль і самооцінку власної діяльності;


Стратегія діяльності

Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі:


 • Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей;
 • Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;
 • Удосконалення стосунків між учнями;
 • Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків;
 • Педагогічне керівництво самовихованням – специфічним типом внутрішніх взаємовідносин.


Структура школи
 • Навчально – виховний комплекс № 12 “Школа – ліцей” - 11-річна школа, що  має три ступені: початкову, основну і старшу.
 • Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 вересня, як правило, виповнилося 6 років і які за результатами медичного і психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.
 • Кожна дитина до школи має одержати відповідну підготовку за вимогами Базового компонента дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах, при школі чи в сім'ї.
 • Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є загально навчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість молодших школярів - цілісність сприймання і освоєння навколишньої дійсності.
 • У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольно оцінними уміннями й навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні, фізкультурно-рухові уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ.
 • Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. У цьому віці в учнів загалом завершується формування загально навчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення надасться формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають добре володіти українською мовою, однією іноземною мовою, вміти користуватися комп'ютером.

 • У 5-6 класах переважає пропедевтичний характер вивчення більшості предметів. Тут ширше запроваджуються інтегровані курси, інтенсивне вивчення іноземних мов, математики.
 • У 7-9 класах розгортається систематичне вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів. Відкриті класи з поглибленим вивченням математики та іноземних мов.
 • Старша школа (10-11 класи) є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, застосовувати знання. Старша школа  в НВК № 12 є профільною. Це створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним складом своїх здібностей. Тут доцільним є поглиблене вивчення окремих предметів, широке використання курсів за вибором  факультативів.
 • Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи. Профільне вивчення ряду предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи до вступу у вищі навчальні заклади.

Навчально-виховний процес

Початкова і основна школа працюють у режимі 5-денного робочого тижня. Посилюється розвивальне, практичне і виховне спрямування мовно-літературної освіти, формування у процесі вивчення всіх предметів мовної культури особистості. Сучасне розуміння ролі української мови в школі виявляється у чотирьох взаємопов'язаних аспектах: 1) як навчальний предмет в усіх навчальних закладах; 2) як основний засіб комунікації і одержання знань з інших (не мовних) сфер пізнання; 3) як засіб трансформації одержаної учнем інформації в особистісну систему знань, умінь, переконань; 4) як засіб розвитку і самовираження особистості школяра, утвердження в суспільстві.

Зростання соціальної й особистісної значущості опанування учнями комп'ютерної грамотності, без якої неможлива успішна адаптація в інформаційному суспільстві, вимагає докорінних змін в інформатизації закладу. До складу загальноосвітніх предметів введена інформатика. Зокрема у 7-9 класах забезпечується вивчення базового курсу "Основи інформатики", у 10-11 класах - поглиблене вивчення окремих розділів з інформатики з урахуванням профільності підготовки та за вибором учнів. Запроваджуються центри ресурсного програмного забезпечення всіх навчальних предметів.

Сучасний світ не тільки насичений інформацією, він надзвичайно технологічний, тому школа має створити умови для достатнього оволодіння дітьми життєво необхідними політехнічними знаннями, уміннями і навичками.

На всіх ступенях школи використовуються спеціальні методики вивчення та індивідуального розвитку дітей, які виявляють їхні здібності в інтелектуальній, мистецькій, спортивній, технологічній сферах.

Шкільне життя - лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. На кожному ступені школи сповна реалізовуються такі фактори навчання і виховання як навколишнє соціокультурне середовище, засоби масової інформації, сучасна техніка, створюються умови для повноцінної життєдіяльності дитини. Повнота, яскравість думок, почуттів, образів, які переживають учні у навчально-виховному процесі, - необхідна умова розквіту їхньої індивідуальності.

Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Сутнісними ознаками цих змін є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.

Освітні інформаційні технології в школі - це:


-         використання спеціалізованих електронних посібників навчання на уроках;

-         використання універсального мультимедійного комплексу;

-         вивчення хімії в кабінеті обладнаному мультимедійними засобами та інтерактивною дошкою;

-         використання сучасних мультимедійних посібників при вивчені фізики в двох кабінетах оснащених комп’ютерною мультимедіа технікою.

-         гуртки „Програмування” та „Web-дизайн” для учнів 9 – 11 класів;

-         робота в мережі Internet;

-         постійне оновлення Web-сайту.

Інформаційні освітні технології в школі - це:

 

- використання спеціалізованних електронних посібників на уроках;
- складання розкладу за допомогою адаптованої до нашого закладу комп'ютерної програми;

 

- впровадження інформаційних технологій в адмініструванні школи (локальна мережа, селекторний зв'язок між адміністрацією школи (Net Meeting та подібні програми), електронний моніторинг успішності);

 - комп'ютери приєднані до всесвітньої глобальної мережі інтернет. Завдяки цьому використовується програма голосового обміну повідомленнями в режимі реального часу On-Line Skype, для оперативного вирішення питань співпраці із зарубіжними партнерами по програмі RITA (Польща), м. Дортмунд (Німеччина).
- школа веде та підтримує функціональність та наповення контентом інтернет-сайт http://www.nvk12.rv.ua 

На базі школи - ліцею:

-  створено шкільний європейський клуб „Пліч-о-пліч з Європою”;

-  організовано оздоровлення школярів у пришкільному таборі „Веселка”;

-  створено опорний пункт РОІППО з викладання англійської мови, хімії та методики початкового навчання;

-  спільно з РЕГІ створено експериментальний майданчик щодо психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів.

Заклад співпрацює та підтримує зв'язки:
 • з товариством „Просвіта”;
 • із християнськими та громадськими організаціями: „Новий рівень”, „Обітниця миру”, „Надія людям”, завдяки чому діти мають змогу безкоштовно вивчати факультатив „Християнська етика”, проходити психологічні тренінги, займатися різноманітними видами спорту;
 • з ВУЗами, зокрема вже створено навчально-виховний комплекс з НУВГПП, по закінченню якого учні школи мають змогу навчатися на державній формі навчання;
 • з Регіональною комп’ютерною школою;
 • з навчальним закладом Польщі  (м. Ласк – Колумна);
 • із 2003р. школа є учасником міжнародної програми „RITA”, обміну учнівською молоддю по здоровому способу життя та екологічному вихованню.

"Обличчя великої школи"

(науково-педагогічний проект «Інтелект України»)

Ряди ніжних берізок, сім’ї струнких туй, плакучі розлогі верби, тінисті ялини, охайні газони… А на квітниках – яскраві майорці, духмяні чорнобривці й петунії… Серед такого розмаїття привітно усміхається головній вулиці рідного міста навчальний заклад, заснований у 1963 році, а у 2008 році реорганізований у Рівненський навчально-виховний комплекс №12 Рівненської міської ради.  Нині НВК №12 – це два окремих приміщення для учнів 1 – 4 та 5 – 11 класів і спортивні майданчики з усім необхідним.

Щодня двері школи гостинно відчиняються перед майже двома тисячами вихованців та їх батьками, котрі свідомо обрали саме наш навчальний заклад. Адже у школі з першого класу запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов, здійснюється навчання за програмою Міністерства освіти і науки України «Інтелект України», з 5 класу налагоджено систему створення пропедевтичних класів, а з 8 – поглиблене вивчення математики та іноземних мов, функціонує клас інклюзивної освіти. Навчання у старшій школі – профільне. Заклад має досвід роботи у класах інформаційного, технологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного профілів. У школі результативно діють гуртки та факультативи, що сприяють  розвитку творчих здібностей школярів. З метою особистісно-зорієнтованого пошуку прихованих здібностей учнів у НВК №12 впроваджуються у практику сучасні методики обстеження дітей молодшого шкільного віку. Дані методики розроблені педагогами закладу разом із науковцями міжнародного Економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука в період функціонування на базі школи експериментального психолого-педагогічного майданчика. На базі закладу працює науково-дослідницька лабораторія навчального полілінгвізму Всеукраїнського рівня.

Пріоритетним напрямом діяльності НВК №12 є робота з обдарованими дітьми. Щорічно школа має найбільшу кількість переможців у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Якість участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад у 2015 році сягає 100%. За результатами роботи з обдарованими дітьми у рейтингу серед навчальних закладів міста НВК № 12 щорічно посідає І позицію.

Учителі школи беруть результативну участь у різноманітних конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, міському та обласному етапах Ярмарку педагогічних інновацій, друкуються у фахових виданнях, видають  науково-методичні та навчальні посібники, є активними учасниками міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів, де мають змогу ознайомитися із системою освіти розвинених європейських країн; 37% педагогів працюють у міських та обласних творчих групах та лабораторіях.

У НВК №12 реалізується зміст освіти майбутнього через розвиток творчого потенціалу усіх дітей, адже педагогічний колектив вірить, що кожна дитина обдарована і талановита. Місія школи – розвиток та формування в учнів високої культури поведінки, творчих здібностей і талантів. Кредо педагогічного колективу школи: «Вести до успіху кожного!». Пріоритетом у роботі навчального закладу є девіз: якісна освіта – сяйво людського життя.

Учні школи – активні учасники багатьох проектів, фінансованих Програмами Євросоюзу. З 2007 року у закладі функціонує Шкільний європейський клуб, цього ж року налагоджено співпрацю з Європейським фондом освіти та демократії RІТА, з 2008 – з Гете інститутом за міжнародною програмою «Школи: партнери майбутнього», а з 2009 – з Товариством сприяння роботі з дітьми (TPD, Варшава). У 2013 році розпочато роботу у проекті «e-Twinning» та співпрацю з міжнародним університетом LCC (Литва, Клайпеда). У 2014 році НВК №12 став офіційним членом Міжнародної федерації по роботі з дітьми (MFTPD, Варшава).

За вагомий внесок у розвиток освіти міста, області, України школа має нагороди:

 • 2006 рік – НВК №12 – лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України»;
 • 2009 – кращий заклад освіти Рівненської області;
 • 2010 – диплом і відзнака «Кришталева сова» громадської акції Всеукраїнського рівня «Флагман освіти і науки України»;
 • 2012 – (спільно з РОІППО) золотий сертифікат на ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2012» (м. Київ) за представлення реалізованих міжнародних проектів у книзі «Пізнаємо Європу разом»;
 • 2013 – ІІІ місце у конкурсі «Веб-сайт – обличчя успіху» на XIV Міжнародній виставці у місті Києві;
 • 2013 – І місце у загальноміському рейтингу навчальних закладів м. Рівного, лауреат у номінаціях «Здоров’я і спорт», «Робота з педагогічними кадрами», переможець у номінації «Навчальна діяльність»,
 • 2014 – відзнака Міжнародної федерації по роботі з дітьми (MFTPD, Варшава),
 • 2015 – подяки за якісну та ефективну роботу з молоддю від міського та обласного управлінь освіти, Гете інституту (м. Київ), Міжнародної федерації по роботі з дітьми (MFTPD, Варшава), координаторів міжнародної програми «e-Twinning Plus» за підписом заступника Міністра освіти України.

Директор школи Лагодюк Вікторія Юріївна – досвідчений педагог, має високий рівень професіоналізму, глибоко володіє сучасними науковими знаннями, ініціативна, творчо ставиться до вирішення управлінських завдань, генерує обґрунтовані ідеї та реалізує їх, активно впроваджує новітні педагогічні технології, є координатором міжнародних проектів. Її учні є неодноразовими переможцями олімпіад з математики. Вікторія Юріївна має власні напрацювання з досвіду роботи, друковані роботи у фаховій пресі. Лагодюк Вікторія Юріївна нагороджена у 2010 році нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України». Про високу ефективність роботи директора НВК №12 свідчать нагороди закладу.

НВК №12 є першою навчальною установою західного регіону України де розпочато впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (далі – «Проект).   Впровадження Проекту мало на меті не рекламувати навчальний заклад, а сприяти реалізації актуального завдання сучасної системи освіти України – підвищення рівня якості знань. Адже, саме освітяни визначають майбутнє через якісну освітню траєкторію. Місія школи – становлення України як Батьківщини вільних і талановитих людей. Майбутнє країни, її соціально-економічне та духовне піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені за обдарованою молоддю, її майбутньою елітою, поколінням, здатним навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Із впровадженням у практику роботи НВК №12 методик навчання Проекту забезпечується розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, створюються умови для розвитку обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. Впровадженню проекту передувала система чітких і спланованих дій. Дирекція школи вивчала нормативно-правову базу та знайомилася із системою роботи експериментальних закладів. Творча група вчителів на чолі з директором школи та заступником директора з навчально-виховної роботи у початковій школі розробила Перспективний план впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у НВК №12, який передбачає послідовне виконання певних етапів. Впродовж 2011 – 2012 років педагогічні працівники отримали сертифікати, а з 2013  року у школі розпочато навчання за програмами Проекту.

Сьогодні у НВК №12 за методикою Проекту навчаються учні 12 класів початкової школи. Діти цих класів виявляють високий рівень мотивації до навчання, сформованого якісного швидкого й усвідомленого читання, математичних здібностей, розвитку логічного мислення, пам’яті, комунікативних та життєвих компетенцій. Проектні класи працюють за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, підручники, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби – аудіо- та відеоматеріали), що спрямовані на реалізацію навчально-виховних завдань Проекту відповідно до вікових можливостей академічно здібної і обдарованої молоді.

На базі навчального закладу спільно з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти адміністрація закладу разом із учителями школи щомісячно проводить засідання школи технологічної майстерності для педагогів та адміністрацій шкіл західного регіону. Методичний аспект висвітлює координатор Проекту, методист кабінету дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти Андрійчук Валентина Вікторівна, організаційно-управлінські питання, аналіз та інтерпретацію системно утворювальних компонентів змісту навчального предмета «Математика» – директор школи Лагодюк Вікторія Юріївна, методичний аспект з питань аналізу та самоаналізу уроків – заступник директора з навчально-виховної роботи у початковій школі Карабанова Г.В., а учителі-коучі (тренери) нашого навчального закладу – І.Слободянюк, І. Федорчук, О. Мусійчук – проводять щомісячні навчання за методиками авторів Проекту. Створено творчу групу учителів початкової школи (О.Данилюк, С. Грибчук, Н.Брега, В.Лапчук, Л.Іванюк, І.Слободянюк, І.Федорчук, О.Мусійчук, В.Кривко, Л.Мартинюк, Л.Квятковська, О.Грицюта), яка впроваджує методики науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у НВК №12 і щомісячно проводить показові уроки в 1-х та 2-х класах. У навчальному закладі здійснюється системна робота щодо поширення Проекту на середню та старшу школу, працює творча група учителів, які знайомляться з методиками Проекту, апробують при проведенні семінарів тренінгові заняття, результати роботи обговорюють на ШМО. У рамках обміну досвідом роботи успішної педагогічної діяльності за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» на базі нашого навчального закладу директор школи Лагодюк В.Ю. та заступник директора Карабанова Г.В. спільно з РОІППО проводить навчальні зустрічі для директорів та заступників директорів шкіл, курсантів РОІППО. У січні 2014 року було проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар, у якому взяли участь науковий керівник та автор Проекту, доктор педагогічних наук, професор ХНПУ ім. Г. Сковороди Гавриш І.В., заступник керівника Проекту з дошкільної освіти, психолог Щербакова О.О., заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії №167 Булахова Л.М., координатор Проекту, методист кабінету дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти Андрійчук В.В., директори шкіл, які зацікавилися Проектом. З досвідом роботи щодо впровадження Проекту у закладі заступників директорів шкіл м. Рівного ознайомила на серпневих засіданнях у 2014 році заступник директора НВК №12 Карабанова Г.В. З 2014 року на базі школи щомісячно проводяться регіональні майстер-класи з реалізації науково-педагогічного проекту. У 2014 – 2015 навчальному році проведено засідання обласної творчої групи, засідання керівників ШМО, школу молодого вчителя та вихователя ГПД. У травні 2015 року на базі НВК№12 відбулося засідання колегії управління освіти «Впровадження в освітній простір м. Рівного науково-педагогічного проекту «Інтелект України», було запрошено наукового консультанта Проекту, кандидата педагогічних наук, начальника відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Кириленко Світлану Володимирівну, координатора проекту, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Кіян Ольгу Іванівну. Голова колегії  заступник міського голови Кульчинська Г.Г. офіційно визначила мету і завдання заходу, окреслила мотивацію впровадження Проекту у навчально-виховний процес шкіл міста Рівного. У серпні 2015 року відбувся установчий семінар для педагогів та адміністрацій загальноосвітніх закладів західного регіону України на тему «Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України: практика реалізації у початковій школі».

Думки учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України» :

 • Директор школи наголошує, що впровадження у навчальний процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України» дозволяє підвищити якість навчання й освіти, відкриває можливості впровадження абсолютно нових методів викладання. Проект дає ґрунтовні знання, міцний фундамент для розвитку інтелекту та майбутньої реалізації дітей у соціумі, передбачає створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої неможливим є розв’язання складних завдань розбудови сильної, конкурентоспроможної на світовій арені держави. Практика показала, що поєднання класичної та інноваційної систем навчання, розроблених авторами Проекту, сприяють розвитку кожної дитини. А оцінкою даних методик є результати роботи та бажання учнів іти до школи, навчатись, а також впевненість батьків у якості та ґрунтовності отриманих дітьми знань та набутті вихованцями життєвих компетенцій.
 • Учителі школи підкреслюють, що система даних методик навчання дає унікальний результат, сприяє максимальному розвитку творчого потенціалу середньостатистичного школяра. Навчаючись за цим Проектом учні не отримують знання у готовому вигляді, а здобувають їх шляхом відкриття, через самостійну і практичну діяльність, де кожен постійно перебуває у стані пошуку, уміє знайти необхідну інформацію, щоб вирішити проблему. Таке активне навчання стимулює пізнавальну активність школярів. Проект дає змогу реалізувати одне з найважливіших завдань – пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, високої національної ідеї, християнської моралі.
 • Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінили батьки, що повірили у даний Проект. Про свої спостереження за процесом навчання, відчуття і ставлення до впровадження у навчальний процес науково-педагогічного проекту вони схвально відгукуються, зазначаючи, що методи навчання за цією програмою виправдовують себе доступністю поданої інформації, ілюстративністю, темпами здобуття учнями знань. Вони переконані, що Проект краще сприяє розвитку пам’яті та мислення, отриманню більш глибоких знань. Радіють, що діти з задоволенням ходять до школи, діляться з ними тим, що засвоїли. Відгуки батьківської громадськості висвітлено на сайті школи www.nvk12.rv.ua у розділі «Інтелект України»
 • Якісний освітній продукт не потребує реклами. Діти відчувають, що на уроках їм цікаво, тому швидко засвоюють матеріал. Адже завдання дібрані з урахуванням вікових особливостей школяра і спрямовані на те, щоб підвищити інтерес дитини до навчання. Учні мають можливість реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою особистість. Навчатися у проектних класах їм комфортно. Кожен шкільний день приносить радість пізнання, відкриттів, можливості проявити себе.